Infranord kvartal 1, 2018· Orderingången under perioden var 568 MSEK (530) · Orderstocken uppgick i slutet av perioden till 7 040 MSEK (7*346) · Intäkterna uppgick till 783 MSEK (689) · Rörelseresultatet uppgick till -54 MSEK (-52) · Periodens resultat uppgick till -42 MSEK (-41) · Resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-0,30) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (-14) · Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 1 850 (1 780)


Läs hela artikeln här

Publicerd 2018-04-26 08:00:00 via extern tjänst cision2896716